FLASH NEWS NTSE/NMMS 2019-20 Circular in Latest News+ Income Tax Return(personal filing) 2018-19(AY 2019-20) Last date August 31+

First Term Exam Model Question Papers STD I to 4

LEAP YEAR DAYS CALCULATION FOR PENSION- ORDER

സേവന കാലയളവിനുള്ളിലെ അധിവര്‍ഷങ്ങളിലെ അധിക ദിവസങ്ങള്‍ കൂടി പരിഗണിച്ച് സേവനക്കാലയളവ് പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയിച്ച് ഉത്തരവായി .ഉത്തരവ് ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍...

District Merit Scholarship Scheme


ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് 2019-20. 2019 മാർച്ചിൽ നടന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയില്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലേക്കും A + ഗ്രേഡ് നേടി വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് Online Fresh and Renewal അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകൾ Collegiate Education  സ്കോളർഷിപ്പ് വെബ്സൈറ്റായ www.dcescholarship.kerala.gov.in ൽ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം. അർഹരായവർക്ക് 1250 രൂപയും മെറിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകും. പുതിയതും പുതുക്കുന്നതുമായ അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി 30.09.2019. ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകൾ നോക്കുക...

How to Process Professional Tax in SPARK

സ്പാര്‍ക്ക് വഴി പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്സ് കാല്‍ക്കുലേഷന്‍ നടത്തുന്നതിനും ഷെഡ്യൂള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും Salary Matters- Processing ല്‍ Prof. tax calculation തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ DDO Code ഉം Bill type തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം Include Prof. Tax ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം Second Half സെലക്ട് ചെയ്യണം. (2019 ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രൊഫഷണല്‍ ടാക്സ് പ്രിപ്പയര്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ Remove Existing Prof. Tax എന്ന ബട്ടണ്‍ വഴി Previous പ്രൊഫഷണല്‍ ടാക്സ് പ്രിപ്പയര്‍ ചെയ്തത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കളയണം.Professional Tax deductions exists for....  employees. You may either remove these employees for reprocessing or continue with the remaining employees. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കാണാം.
Remove Existing Prof. Tax  ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം Include Prof. സെലക്ട് ചെയ്യുക.ഇനി First Half ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്(First Half :04/2019 To 9/2019)പീരിയഡ് തനിയെ തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോള്‍ Confirm  ചെയ്യാം.


തുടര്‍ന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിന്‍ഡോയിലെ Print Prof. Tax Deduction ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്സ് ഡിഡക്ഷന്‍ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ പി.ഡി.എഫ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിക്കും.

കൂടാതെ, ഈ ബില്ലിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും Deductions ല്‍ 04/2019 മുതല്‍ 9/2019 കാലാവധി രേഖപ്പെടുത്തി പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്സ് തുകയും വന്നിട്ടുണ്ടാകും.ഇത് പ്രിന്‍റ് എടുത്ത് DDO ഒപ്പ്  വച്ച് സീല്‍ ചെയ്ത് ആകെ തുകയും ചേര്‍ത്ത് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് / മുനിപ്പാലിയിലോട്ട് അതുമല്ലെങ്കില്‍ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍  നല്‍കാം .
പ്രൊസസ്സ് ചെയ്ത ശേഷം ബില്ലിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്സ് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നാല്‍ Remove Existing Prof. Tax എന്ന ബട്ടണ്‍ ഉപയോഗിക്കാം.പഞ്ചായത്തില്‍/മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയില്‍/തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍നേരിട്ട്നല്‍കുന്നവര്‍ഇങ്ങനെചെയ്യണം.ഇല്ലെങ്കില്‍പ്രസ്തുതBill Typeലെഎല്ലാവരുടേയും ഡിഡക്ഷനില്‍ ഈ തുക വന്നിരിക്കും.(ഡിഡക്ഷനില്‍ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും മതി[Salary matters >Changes in month >Present Salary >Select Employee> Deductions] ).
STSB (Special Treasury Savings Bank Account) വഴി  Professional Tax സമര്‍പ്പിക്കാം
Bill Type ലെ എല്ലാവരുടേയും ഡിഡക്ഷനില്‍ (Salary/ Matters/ Changes in the Month/ Present Salary) Prof Tax Entry വന്നിരിക്കും.ഈ തുക DDO യുടെ പേരില്‍ ട്രഷറികളില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്പെഷല്‍ ട്രഷറി അക്കൗണ്ട് (STSB A/c) ലേക്കാണ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതില്‍ നിന്നും ചെക്ക് വഴി പണം പിന്‍വലിച്ച് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് / മുനിപ്പാലിയിലോട്ട് മാറാം. അതുമല്ലെങ്കില്‍ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ ഈ ചെക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.
ഒരു ജീവനക്കാരനെ Provisional Taxല്‍ നിന്നും മാറ്റി  നിര്‍ത്താന്‍ അയാളുടെ (Salary Matters-Changes in Month-Present Salary- Bill Type Select Option ആക്കി കണ്‍ഫേം ചെയ്യുക )താല്‍ക്കാലികമായി മാറ്റുക.
Professional Tax Statement  Software
BiMS WaMS  User Manual
സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍.  എല്ലാ വര്‍ഷത്തേക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തില്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസില്‍ തയ്യാറാക്കിയത്. ഒരു ഓഫീസിന് ഒന്ന് മതി.
Download Profession Tax Statement Software
Submitting Professional Tax Receipt with Salary Bill-Govt Order GO(P) No.195/09/Fin. dtd 20.05.2009
Professional Tax -Amendment-Kerala Municipality Bill 2008

How to verify ITR without login to e-Filing Account?

How to verify ITR without login to e-Filing Account? Once you file the ITR, then the last step fo completing your ITR is to verify your ITR. IT Department now launched a facility of verifying ITR without login to e-Filing Account.

Earlier we used to take the printout of the ITR-V we filed, sign the hard copy and post the physical copy to CPC Bangalore. However, the Income Tax Department introduced the process of e-Verify of Income Tax Return (ITR) as an alternative to ITR-V. Remember, Income Tax Return filed by you is not treated as valid until it is verified.

Hence, it is very much important for you the ways available to e-Verify of Income Tax Return (ITR).
What is the meaning of Verification of Income Tax Return (ITR)?

e-Verify of Income Tax Return (ITR) is the process through which the Electronic Verification Code (EVC) would verify the identity of the person furnishing the return of income and would be generated on the E-filing website.

Few features of e-Verification or e-Verify of Income Tax Return (ITR) are as below.

    The Electronic Verification code would verify the identity of the person who is furnishing the return of income and can be generated on the E-filing website of Income Tax Department.
    The EVC or e-Verify of Income Tax Return (ITR) can be used by a Verifier to verify his ITR 1 / ITR 2 / ITR 2A / ITR 3 / ITR 4 /ITR 4S.
    Karta of a HUF (Hindu Undivided Family) also can use the EVC to verify the returns.
    The EVC or e-Verify of Income Tax Return (ITR) would be unique for an Assessee PAN and will not be valid for any other PAN at the time of filing the ITR.
    Only one EVC or e-Verify of Income Tax Return (ITR) can be used to validate one ITR of the assessee irrespective of the Assessment Year or Return filing type (i.e. original or revised returns).
    The EVC or e-Verify of Income Tax Return (ITR) will be stored against the Assessee’s PAN along with the other verification details. The EVC is valid for 72 hours.
    The Verifier can use more than one mode to obtain EVC and can generate EVC multiple times.

How to verify ITR without login to e-Filing Account?

Earlier, there were 6 ways, through which one can verify the ITR. All those are explained in my earlier post and you can refer the same “6 Ways for e-Verify of Income Tax Return (ITR)“.

However, now the IT Department went ahead and introduced the feature to verify ITR without login to e-Filing Account.

Let us the process to verify ITR without login to e-Filing Account.

Step 1:- Visit the e-Filing website. Under the “Quick Links” tab, select “e-Verify Return”.


Step 2:-Then enter the details like PAN number, Assessment Year (For the income of FY 2018-19, the AY is 2019-20) and the acknowledgment number. Then click on the tab “”Continue”. Do remember that this facility is available for AY 2019-20 currently. for those ITR where the digital signature not mandatory, or for the returns not filed by an authorized signatory or representative assessee. Authorized signatory or representative assessees are required to e-verify the return by login itself.


Step 3:-Then you have to one option among the displayed three options. They are as below.

# I already have EVC (Electronic Verification Code) to verify my return.

# I do not have EVC and I would like to generate EVC to e-verify my return (If you do not have to EVC (Electronic Verification Code), then you can generate the same through your pre-validated bank account or Demat account). 


# I would like to use Aadhaar OTP to e-verify my return (If you wish to verify your return using Aadhaar OTP, then make sure that your mobile number is registered with the Aadhaar database as well).

You can choose the option and verify ITR without login to e-Filing Account.

First Terminal Examniation -Model Question Papers & Answer Key (STD 8.9.10)

How to Register E-TSB Net Banking Service

സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ശമ്പളം 2019 ജൂലൈ മാസം മുതൽ E-TSB   അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ഇഷ്ടമുള്ള തുക E-TSBല്‍ നിക്ഷേപിക്കാം     . ബാക്കി തുക നിലവിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാം. E-TSBല്‍ ൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയ്ക്ക് ആകർഷകമായ  പലിശ ലഭിക്കും .താഴെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിച്ചാല്‍ E-TSB യെ കുറിച്ച് പൂര്‍ണ്ണ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും.
എന്നാൽ ETSB ഉപയോഗിച്ച് ലഭ്യമാക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജീവനക്കാർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. മറ്റ് ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗിനൊപ്പം E-TSB നൽകുന്നു.
The Treasury savings bank of Kerala is a unique system in India. It provides facilities for Savings Bank (SB) operations and Fixed Deposits. The Savings Bank facility in Kerala Treasuries serves as a means to provide a channel for safe deposits for the public since last fifty years. Any public can open an account in any of the treasuries in the state. There is no hidden charge for any transaction which includes internet banking transaction for fund transfer.
ഇടിഎസ്ബി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എങ്ങനെ ലഭിക്കും/അറിയാം
Login SPARK-Salary Matters  –Changes in the month – Present salary and click ‘go’ button ഇവിടെ ഓരോരുത്തരുടെയും E-TSB Account Number അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കില്‍  Generate E-TSB എന്നാ ഓപ്ഷന്‍ ഉപയോഗിക്കാം.
ഓൺലൈനിൽ Internet ബാങ്കിംഗ് സേവനം എങ്ങനെ നേടാം? ETSB accountൽ‌ ഇൻറർ‌നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ‌ സജീവമാക്കുന്നതിന്, ആധാർ‌ നമ്പറും ETSB Account നമ്പരും ലിങ്കുചെയ്യും.
Step 1 Visit the site. Click ‘New User Registration’ link.
ETSB Online Portal

തുറക്കുന്ന വിൻഡോയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗിനായി ETSB അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ആധാർ നമ്പർ, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐഡി, യൂസർ ഐഡി എന്നിവ നൽകുക. തുടര്‍ന്ന് Next ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

Step 2 തുടര്‍ന്ന് വന്ന പേജില്‍  മൊബൈലില്‍ ലഭിച്ച OTP Number നല്‍കി  Verify എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

ശേഷം 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കാനുള്ള പാസ്‌വേഡ് മൊബൈലിലേക്ക് അയയ്ക്കും.Step 3 തുടര്‍ന്ന് വീണ്ടും ETSB Online Portal സന്ദര്‍ശിച്ച്  Login എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് User Name & Password  എന്നിവ നല്‍കി ജോയിന്‍ ചെയ്യാം .


Step 4:ഈ പേജില്‍ ചെയ്യേണ്ടത് :- Reset the login password and also create a transaction password for online banking transactions.
Login Password ,Transaction Password എന്നിവ ഒരുപോലെ  ആവരുത് .

Step 5:പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ റീ സെറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ലഭിച്ച പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യാം .

An important point :-Three invalid attempts during your  account is locked   .Try after 24 hours or contact concerned treasury

Here are the services  get :-Account Statement . Check Beneficiary Details . Salary Instructions -Edit & Update(Account Number .Account Type & Balance Checking) Fund Transfer.

Account Statement :-Check Balance  in our TSB Account &  ETSB Statement

Beneficiary Details :Check Bank & ETSB  Beneficiary Details

Salary Instructions :Credit Salary Details

Fund Transfer : Transfer  to TSB ,TSB to Bank & Check Transaction History
 
 

Pre Matric Scholarship 2019-20-Institution Registration


മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി  ചുവടെ ലിങ്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശ്ശ പ്രകാരം എല്ലാ സർക്കാർ  /  എയ്ഡഡ്  /  മറ്റു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളും 2019  ഓഗസ്റ്റ് 20 നു മുമ്പ് നിർബദ്ധമായും നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടലിൽ ( NSP 2.0 ) പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്ന മുഴുവൻ സ്കൂളുകളുടെയും പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ പോർട്ടലിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാലാണ് സ്കൂളുകൾ പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശ്ശിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ആയതിനാൽ ചുവടെ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ 22 / 07 / 2019 ലെ എൻ 2 / 13980 / 2019 / ഡി. ജി. ഇ. നമ്പർ സർക്കുലറിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ സ്കൂളുകളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കേണ്ടതാണ്. സമയബന്ധിതമായി പ്രസ്തുത രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കാതെയിരുന്നാല്‍ അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാകും
.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍.

Bank account details corrected through BiMS

ETSB /BANK വിവരങ്ങള്‍ ബിംസില്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ DDO Admin ആയി ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക .ബിംസ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ Login Details നോക്കുക.
BiMS Login Details  
Website: www.treasury.kerala.gov.in/bims 
DDO Login
User Code: 10 digit DDO Code
Password: 10 digit DDO Code +@123

Role: DDO 

 
DDO Admin Login
User Code: 10 digit DDO Code
Password: 10 digit DDO Code +admin@123

Roll :DDO Admin

ഇതുപയോഗിച്ചും ലോഗിന്‍ ചെയ്യാന്‍ പറ്റാത്തവര്‍ :bams.keralatreasury @gmail.com എന്ന മെയില്‍ id യിലേക്ക്‌ മെയില്‍ അയക്കുകയോ ,ജില്ലാ ട്രഷറിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക .

Salary Pay Standing Instruction Master
ലോഗിന്‍ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇടത് വശത്തുള്ള ETSB എന്ന മെനുവില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .
താഴേക്ക്‌ വന്ന ഡ്രോപ്പ് ഡൌണ്‍ മെനുവില്‍  
Spark Bill Status
Rejection / Return
Beneficiary Account Change
Change Credit Mode
Standing Instruction Percentage
എന്നിങ്ങനെ 5 സബ് മെനു കാണാം .ഇതില്‍ Standing Instruction Percentageഎന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 Click on the image to see the large  size
ഈ പേജില്‍ (View എന്ന ഓപ്ഷനില്‍ നിലവിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാം) Edit എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു  PEN  , ETSB  അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്നിവ കൊടുത്ത്  Retrieve  എന്ന  ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ  ETSB Number ,    Beneficiary Name   ,  Beneficiary Type  ,   Salary Percentage,     Edit എന്നി വിവരങ്ങള്‍ കാണാം ഇതില്‍ Salary Percentage എന്ന മെനുവില്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു  പോകേണ്ട  percentage കാണാം  ഇതില്‍   മാറ്റം വരുത്താന്‍ വലത്  വശത്തുള്ള  Edit ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .
നിലവിൽ അത്  100% ആണ്  കിടക്കുന്നത് . മാറ്റം  വരുത്തേണ്ടപ്പോൾ മാത്രം അതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി മുഴുവന്‍ തുകയും ബാങ്കിലേക്ക് നല്‍കുന്നവര്‍ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതില്ല.
(പക്ഷെ എല്ലാവരും KYC ട്രെഷറിയില്‍ നല്‍കണം )
 Click on the image to see the large  size
മാറ്റം വേണ്ടവര്‍ Edit  ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടര്‍ന്ന്‍ വന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ Salary Percentage നല്‍കി സേവ് ചെയ്യുക .
തുടര്‍ന്ന്  Successfully Updated എന്ന മെസ്സേജ് കാണാം OK നല്‍കുക .
Click on the image to see the large  size
Change Credit Mode
ETSB  യിൽ  നിന്ന്  ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു  ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നവർക്ക്  ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മാറ്റി ETSB അക്കൗണ്ടിലേക്കു മാറ്റുന്നതിനു  ETSB - Change Credit Mode -(View എന്ന ഓപ്ഷനില്‍ നിലവിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാം) Edit -PEN ,Account Number എന്നിവ നല്‍കി Retrieve എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .ഇവിടെ ETSB Number ,Beneficiary Name , Beneficiary Type,    Beneficiary Account No ,    IFSC   ,  Change എന്നി വിവരങ്ങള്‍ കാണാം . ഇതില്‍ Changeഎന്ന ഓപ്ഷനില്‍ change to TESB എന്ന ബട്ടണ്‍ കാണാം ഇതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍  Beneficiary Account No എന്ന വിന്‍ഡോ കാണാം .ഇതില്‍ ETSB Account Number നല്‍കി Validate ചെയ്യുക .
 Click on the image to see the large  size
Beneficiary Account Change
നിലവിൽ  സാലറി ക്രെഡിറ്റ്‌ ആകുന്ന  അക്കൗണ്ട് (BANK) ചേഞ്ച്‌ ചെയ്യാൻ ബിംസില്‍   ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് .ETSB   യിലെ  മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ .Beneficiary Account  Change ഈ ഓപ്ഷന്‍ എടുത്തിട്ട്(View എന്ന ഓപ്ഷനില്‍ നിലവിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാം) Edit എന്നതിലേക്ക് ആക്കി  PEN , ETSB Account Number  കൊടുത്ത് Retrieve എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോള്‍ ETSB Number ,    Beneficiary Name ,    Beneficiary Type ,    IFSC     Beneficiary Account No ,    Edit എന്നിവ (മാറ്റം വേണ്ടാത്തവരും  Account Details പരിശോധിക്കണം ) ഇതില്‍ Edit എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ Beneficiary Name     IFSC     Account Number എന്നിവ കാണാം .ഇതില്‍ മാറ്റം വേണ്ടവര്‍ക്ക് വരുത്താം .തുടര്‍ന്ന് Save ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.  തുടര്‍ന്ന് Successfully Updated എന്ന മെസ്സേജ് കാണാം OK കൊടുക്കുക . ഇവിടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന സ്ക്രീന്‍ ഷോട്ട് നോക്കുമല്ലോ ...


Click on the image to see the large  size 

Click on the image to see the large  size
How to Set BiMS Standing Instructions -Video


ETSB System -FAQ  (frequently-asked questions)
Download-FAQ      |        HELP Page

DSC Installation UBUNUTU 18.04

വിന്‍ഡോസിനെപ്പോലെത്തന്നെ പ്രചാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഉബുണ്ടു. സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഇതിന് കൂടുതല്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നു. 
ഉബുണ്ടുവിലും അനായാസം ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഉബുണ്ടുവിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പായ 18.04 ല്‍ ഇത് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് വിശദമാക്കുന്നത്.
ഇതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി താഴെ ലിങ്കില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള പാക്കേജ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക. ഇത് ഒരു സിപ്പ് ഫയലായിട്ടായിരിക്കും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക


 Download NICDSign Package  |  For Ubuntu   |

ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ NICSDSign-Ubuntu എന്ന സിപ്പ് ഫയല്‍ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ താഴെ കാണുന്ന വിന്‍ഡോ ഓപ്പണാകും. ഇതില്‍ കാണുന്ന Extract എന്ന ബട്ടണിലമര്‍ത്തുക.
തുടര്‍ന്ന് ഫയല്‍ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ലൊക്കേഷന്‍ സെലക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും Extract എന്ന ബട്ടണിലമര്‍ത്തുക. ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം.

തുടര്ന്ന് എക്സ്ട്രാക്ഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാവുകയും താഴെ കാണുന്ന കണ്‍ഫര്‍മേഷന്‍ മെസേജ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിന്‍ഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യാം.
നാം ഇപ്പോള്‍ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത NSCDSign-Ubuntu ഫോള്‍ഡര്‍ ഡെസ്ക്ടോപ്പില്‍ കാണും. ഈ ഫോള്‍ഡറില്‍ DSC ഉപയോഗ യോഗ്യമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ ഫയലുകളും ലഭ്യമായിരിക്കും.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഓരോന്നായി നോക്കാം..
1. Java Installation 
ജാവ സോഫ്റ്റ് വെ.യര്‍ പ്രത്യേകമായി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കാര്ണം. NSCDSign എന്ന സോഫ്റ്റ് വെയറന്‍റെ കൂടെ ജാവയും ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യപ്പെടും. അത് കൊണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം.
 2. USB Token Installation
വിന്‍ഡോസില്‍ ചെയ്തതു പോലെ USB Token നോടൊപ്പം നല്‍കിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഉബുണ്ടുവില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല. ആയത്് കൊണ്ട് പ്രസ്തുത സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നാം നേരത്തെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോള്‍ഡറില്‍ നിന്നും ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യണം. ഈ ഫോള്‍ഡറില്‍ Truskey, ProxKey എന്നീ രണ്ട് ഡിവൈസുകളുടെ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ലഭ്യമാണ്.
ഇത് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യം നാം നേരത്തെ ഡെസ്ക്ടോപ്പില്‍ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള NSCDSign-Ubuntu എന്ന ഫോള്‍ഡര്‍ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക
ഈ ഫോള്‍ഡറില്‍ അഞ്ച് ഫയലുകള്‍ കാണാം. ഇതില്‍ wdtokrntool-proxkey_1.1.0-1_all.deb എന്നത് ProxKey ഡിവൈസിന്‍റെയും  wdtokrntool-trustkey_1.1.0-1_all.deb എന്നത് TrustKey ഡിവൈസിന്‍റെയും സോഫ്റ്റ് വെയറുകളാണ്.
ഇതില്‍ നാം ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിവൈസ് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഫയലില്‍ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 അടുത്ത വിന്‍ഡോയില്‍ Install Package എന്ന് ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപ്പോള്‍ ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ ആരംഭിക്കുകയും അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ താഴെ കാണുന്ന Installation Completed എന്ന മെസേജ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


 ഇനി സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ടെര്‍മിനല്‍ കമാന്‍റുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു രീതി കൂടിയുണ്ട്. മുകളിലുള്ള രീതിയില്‍ ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ വിജിയിച്ചില്ല എങ്കില്‍ താഴെ കൊടുത്ത രീതി ഉപയോഗിക്കാം.


നാം ഡെസ്ക് ടോപ്പിള്‍ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയതു വെച്ചിട്ടുള്ള NSCDSigner-Ubuntu എന്ന ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത്  ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞ പ്രതലത്തില്‍ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന മെനുവില്‍ നിന്നും Open in Terminal എന്ന ഓപ്ഷന്‍ സെലക്ട് ചെയ്യുക

  അപ്പോള്‍ താഴെ കാണുന്ന പ്രോംപ്റ്റോടു കൂടി ടെര്‍മിനല്‍ ഓപ്പണ്‍ചെയ്യും
.
ഈ പ്രോംപ്റ്റിനു നേരെ താഴെ കാണുന്ന കമാന്‍റ് തെറ്റാതെ എന്‍റര്‍ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ താഴെ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്ത് ടെര്‍മിനല്‍ കമാന്‍റില്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക
TrustKey ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കില്‍
sudo dpkg -i wdtokentool-trustkey_1.1.0-1_all.deb
ProxKey ആണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കില്‍
sudo dpkg -i wdtokentool-proxkey_1.1.0-1_all.deb 
അതിന് ശേഷം എന്‍റര്‍ കീ അമര്‍ത്തുക. തുടര്‍ന്ന് സിസ്റ്റം പാസ് വേര്‍ഡ് ആവശ്യപ്പെടും അത് നല്‍കി വീണ്ടും എന്‍റര്‍ കീ അമര്‍ത്തുക
ഇവിടെ ഞാന്‍ Trust Key ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ടാണ് മുകളിലത്തെ കമാന്‍റ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.
അതോട് കൂടി ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ പ്രോസസ് ആരംഭിക്കും. പൂര്‍ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ താഴെ കാണുന്ന വിന്‍ഡോ കാണുന്നതാണ്.

3. NSCDsign Utility Installation 
അടുത്തതായി NSCDSign എന്ന സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റലേഷനാണ്.
ഇതും നാം നേരത്ത പറഞ്ഞതുപോലെ ഡബിള്‍ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളില്‍ ഈ രീതി വിജയകരമാവുന്നില്ല. അങ്ങിനെ വരുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് താഴെയുള്ള ടെര്‍മിനല്‍ ഉപ യോഗിച്ചുള്ള രീതി പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്
1. ഇതിനും നാം നേരത്തെ ചെയ്തതു പോലെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും  ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പടുന്ന മെനുവില്‍ നിന്നും Open in Termianl എന്ന ഓപ്ഷന്‍ സെലക്ട് ചെയ്യുക
2. കമാന്‍റ് പ്രോംപ്റ്റിലേക്ക് താഴെ നല്‍കിയിട്ടുള്ള കമാന്‍റ് തെറ്റാതെ എന്‍റര്‍ ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കില്‍ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക
sudo dpkg -i NICDSign.deb
3. അതിന് ശേഷം എന്‍റര്‍ കീ അമര്‍ത്തുക

4. ഇതോടു കൂടി ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ ആരംഭിക്കുന്നു.ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയായിക്കഴിയുമ്പോള്‍ ടെര്‍മിനലില്‍ താഴെ കാണുന്ന മെസേജുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും
5. ഇനി സിസ്റ്റം ഒന്ന് റീസ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യുക
6. റീസ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്തു വന്നതിന് ശേഷം USB Token യു.എസ് ബി ഡ്രൈവില്‍ ഘടിപ്പിക്കുക. നേരത്തെ തന്നെ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഒന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുക
7. ഇപ്പോള്‍ NICDSign എന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്‍ സ്വമേധയാ സ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യുകയും ഡെസ്ക്ടോപ്പില്‍ മുകളില്‍ വലത് മൂലയിലായി താഴെ കാണുന്ന വിന്‍ഡോ പ്രയത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
8. ഇതില്‍ കാണുന്ന Settings എന്ന ബട്ടണിലമര്‍ത്തുക. അപ്പോള്‍ USB Token ഏതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള താഴെ കാണുന്ന വിന്‍ഡോ ലഭിക്കും. ഇതില്‍ കാണുന്ന കോമ്പോ ബോക്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിവൈസ് ഏതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് Save ബട്ടണമര്‍ത്തുക. ഇതോടുകൂടി ഡിവൈസ് പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാകും.
4. Browser Configuration
ഉബുണ്ടുവില്‍ പ്രധാനമായും നാം മോസില്ല ഫയര്‍ ഫോക്സ് അല്ലെങ്കില്‍ ഗൂഗിള്‍ ക്രോം ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക.ഏതായാലും ബ്രൗസറുകള്‍ കോണ്‍ഫിഗര്‍ ചെയ്യുന്നത് വിന്‍ഡോസില്‍ ചെയ്തതുപോലത്തന്നെയാണ്. ഇത് ഇവിടെ നിന്നും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക.
മോസില്ല ഫയര്‍ ഫോക്സില്‍ Tools മെനുവില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന ലിസ്റ്റില്‍ Options എന്നതിന് പകരം ഒരു പക്ഷെ Preferences എന്നായിരിക്കും കാണുക. അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് Add ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ rootCA.crt എന്ന ഫയല്‍ നാം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഫോള്‍ഡറിനകത്ത് ssl എന്ന ഫോള്‍ഡറിലുണ്ട്.
ഗൂഗിള്‍ക്രോമില്‍ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല
ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴി്ഞ്ഞാല്‍ ബാക്കിയുള്ള
Registration of DSC in SPARK, 
Registration of DSC in BIMS, 
E-Submition of Bills 
എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ വിന്‍ഡോസെന്നോ ഉബുണ്ടുവെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല.E-Pass Token Driver Install in Ubuntu

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത e-Pass&ProxkeyTokenInstallation.tar.xz എന്ന ഫയൽ ( Places-  Downloads ൽ ഉണ്ടാകും ) Extract ചെയ്യുക . ഫോൾഡർ തുറക്കുക.നമ്മുടെ പക്കൽ ഉള്ള DSC token device ന് അനുയോജ്യമായ ഫയലിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Run in Terminal സെലക്ട് ചെയ്ത് Install ചെയ്യുക . 
സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫയൽ
• for ePass Token ----------- ePass_Install.sh
• for proxkey or TrustKey ---- Proxkey-install.sh


Installation Complete ആയതിനു ശേഷം Restart ചെയ്യുക .


Browser Configuration
ഉബുണ്ടുവില്‍ പ്രധാനമായും നാം മോസില്ല ഫയര്‍ ഫോക്സ് അല്ലെങ്കില്‍ ഗൂഗിള്‍ ക്രോം ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക.ഏതായാലും ബ്രൗസറുകള്‍ കോണ്‍ഫിഗര്‍ ചെയ്യുന്നത് വിന്‍ഡോസില്‍ ചെയ്തതുപോലത്തന്നെയാണ്. ഇത് മുകളില്‍ നിന്നും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക.
മോസില്ല ഫയര്‍ ഫോക്സില്‍ Tools മെനുവില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന ലിസ്റ്റില്‍ Options എന്നതിന് പകരം ഒരു പക്ഷെ Preferences എന്നായിരിക്കും കാണുക. അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് Add ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ rootCA.crt എന്ന ഫയല്‍ നാം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഫോള്‍ഡറിനകത്ത് ssl എന്ന ഫോള്‍ഡറിലുണ്ട്.ഗൂഗിള്‍ക്രോമില്‍ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല.

Registration of DSC in SPARK, 
Registration of DSC in BIMS, 
E-Submition of Bills 
എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ വിന്‍ഡോസെന്നോ ഉബുണ്ടുവെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല.
 
antroid store
Computer Price List
 Telephone & School Code Directory
Mozilla Fiefox Download
java
google chrome

Email Subscription

Enter your email address:

GPF PIN Finder