FLASH NEWS 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിലെ ട്രഷറി ക്രയവിക്രയങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള തുടർനിർദ്ദേശങ്ങൾ-ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസിൽ +

Paperless bill for Salary claim of March 2020

Adhoc arrangement for paperless bill for salary claim of March 2020 by all departments - Orders issued  - GO (P) No. 32/2020/Fin Dated 25-03-2020

 1) This is only an adhoc arrangement for submission of 3/2020 salary bills alone till 15-04-2020.
2) DDOs would ensure that the copies of the inner/outer bills downloaded from SPARK are to be e-mailed to the treasuries concerned. The file names of such attachments should be the 10 digit "DDO code" and the subject of the e-mail as "salary bill for 3/2020-DDO code". for easy identification by Treasury officials.
3) The list of e-mail ids of treasuries would be appended to this order.
4) Countersignature of bills for 3/2020 in the case of aided institutions is also not required.

GO (P) No. 32/2020/Fin Dated 25-03-2020 ഉത്തരവ് പ്രകാരം മാർച്ച് 2020 ലെ ശമ്പള ബില്ലുകൾ Paper Less ആയി സമർപ്പിക്കാം

ബില്ലുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രധാന മാർഗ്ഗ  നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 1. ഇത് 03-2020 ശമ്പള ബില്ലിന് മാത്രം ബാധകം (15-04-2020 ന് മുൻപ് ബില്ലുകൾ  E-Submit ചെയ്തിരിക്കണം )
2. ബില്ലിന്റെ Inner /outer അതാത് ട്രഷറികൾക്ക് Email ചെയ്തിരിക്കണം.

3. അയക്കുന്ന ബില്ലുകളുടെ File Name 10 digit "DDO code" ഉം അയക്കുന്ന   Email ന്റെ Subject"_Salary Bill for the Month of  3/2020 -DDO code " എന്നുമായിരിക്കണം.
4. എല്ലാ ട്രഷറികളുടെയും Email ID ഉത്തരവിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് (Page No 3 - 8)

5.Aided School കൾക്ക് 03-2020 ശമ്പള ബില്ലുകളിൽ Counter Sign ആവശ്യമില്ലSPARK LiVE- Whatsapp Broadcast (Total Members 513)
(i)Save the number 9495373360 in your mobile in the name of SPARK LiVE
(ii) Send a Whatsapp message ADD <Your Name-SL> to SPARK LiVE  from your mobile. (eg: ADD Nihara-SL )

Income Tax -Major economic changes after april 1

ആദായ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും അല്ലാത്തതുമായ നിരവധി മാറ്റങ്ങളാണ് ഏപ്രില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ നടപ്പില്‍ വരുന്നത്. 10 ബാങ്കുകൾ ലയിച്ച് നാലെണ്ണം ആകുന്നതിന് പുറമേയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. നമ്മുടേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാല്‍ ഡിസ്‌പോസിബിള്‍ ഇന്‍കം കുറഞ്ഞ കാലമായതിനാല്‍ ഇക്കാര്യത്തിൽ അധിക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് ശേഷം സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങള്‍ ഇവയാണ്.

1. പുതിയ നികുതി സമ്പ്രദായം
ധനമന്ത്രി നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ ബജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ നികുതി ഘടന ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് നിലവില്‍ വരും. അതേസമയം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രീതി തുടരുകയും ചെയ്യും. നികുതിദായകര്‍ക്ക് അവരുടെ താൽപര്യമനുസരിച്ച്,നിക്ഷേപ രീതിയനുസരിച്ച് ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താം. പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോര്‍ഡിന്റെ അറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് പഴയതും പുതിയതുമായ രീതികള്‍ ഒരോ വര്‍ഷത്തേയും നിക്ഷേപവും നേട്ടവും നോക്കി നികുതി ദായകന് അവലംബിക്കാവുന്നതാണ്. ഭവന വായ്പാ പലിശ, മുതല്‍, എല്‍ ഐ സി, മ്യൂച്ച്വല്‍ ഫണ്ട് പോലുളള നികുതി സംരക്ഷണ ഉപാധികള്‍ക്ക് കിഴിവുകളും നികുതി ഒഴിവുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് പഴയ രീതി.എന്നാല്‍ 80 സി അടക്കമുള്ള ചട്ടങ്ങളുടെ പരിധിയിലുള്ള ഇത്തരം നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു വിധ ഒഴിവുകളും പരിഗണിക്കാത്തതാണ് പുതിയ നികുതി സമ്പ്രദായം. അതേസമയം ഇവിടെ ഒരോ സ്ലാബിനും കുറഞ്ഞ നികുതിയെ അടയ്‌ക്കേണ്ടതുള്ളു. അതുകൊണ്ട് വ്യക്തികള്‍ അവരുടെ വരുമാനം, നിക്ഷേപം ഇങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി വേണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന്‍.
അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയുളള വരുമാനത്തിന് നികുതിയില്ല. 5 മുതല്‍ 7.5 ലക്ഷം വരെ 10 ശതമാനമാണ് നികുതി. 7.5 മുതല്‍ 10 ലക്ഷം വരെ 15 ശതമാനവും 10 മുതല്‍ 12.5 ലക്ഷം വരെ 20 ശതമാനവും 12.5 മുതല്‍ 15 വരെ 25 ശതമാനവും 15 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് വരുമാനമെങ്കില്‍ 30 ശതമാനവും- ഇങ്ങനെയാണ് പുതിയ നികുതി സ്ലാബ്. ഒഴിവുകളും കിഴിവുകളും വേണ്ട എന്നുള്ളവര്‍ക്ക് ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

2. അടിസ്ഥാന ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് കവറേജ്
ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് മേഖലയിലേക്ക് പരമാവധി ആളുകളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുവാനുതകുന്ന അടിസ്ഥാന പോളിസിയായ ആരോഗ്യ സഞ്ജീവനി ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് നിലവില്‍ വരും. ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് എടുക്കുന്നയാളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്ന പോളിസിയായിരിക്കും ആരോഗ്യ സഞ്ജീവനി. ചുരുങ്ങിയ ചെലവില്‍ പരമാവധി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ പോളിസിയുടെ കവറേജ് എന്നതിനാല്‍ ഇടത്തട്ടുകാര്‍ക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കുമിത്. നിലവില്‍ വിവിധ കമ്പനികള്‍ നല്‍കുന്ന വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പോളിസികളില്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും മറ്റും ക്ലെയിം സെറ്റില്‍മെന്റ് അടക്കമുളള കാര്യങ്ങളില്‍ പിന്നീട് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും അടിസ്ഥാന പോളിസികള്‍ക്ക് ഒരേ പേരും സ്വഭാവവുമായിരിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി 'ആരോഗ്യ സഞ്ജീവനി പോളിസി' എന്ന പൊതു നാമത്തോടൊപ്പം കമ്പനികളുടെ പേരും ചേര്‍ത്ത് അടിസ്ഥാന പോളിസികള്‍ വിതരണം ചെയ്യാം. ഇതോടെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളുടെയും ഇടത്തരക്കാരായ ആളുകളെയും ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പ്രാതിനിധ്യം ഉയരുമെന്ന് കരുതുന്നു.  

3. പാന്‍- ആധാര്‍ ബന്ധം
പാന്‍ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന ദിവസം മാര്‍ച്ച് 31 ആണ്. അതായത് ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് മുമ്പ് പാന്‍ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ വലിയ തുക പിഴയൊടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.  ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണമനുസരിച്ച് മാര്‍ച്ച് 31 ന് മുമ്പ് ഇരു രേഖകളും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാത്തവര്‍ 10,000 രൂപ പിഴയൊടുക്കേണ്ടി വരും.ആദായ നികുതി ചട്ടത്തിന്റെ സെക്ഷന്‍ 272 ബി അനുസരിച്ച് അനുച്ഛേദം 139 എ യിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ അസസിംഗ് ഓഫിസര്‍ക്ക് 10000 രൂപ പെനാല്‍റ്റി നിര്‍ദേശിക്കാം. എന്നാല്‍ ഇത് കര്‍ശനമായി നടപ്പാക്കുമോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. മാര്‍ച്ച് 31 നകം ബന്ധിപ്പിക്കല്‍ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കില്‍ പാന്‍ കാര്‍ഡ് പിന്നീട് പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമാകുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്.  ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 30.75 കോടി പാന്‍ കാര്‍ഡുകളാണ്  കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഏഴു വരെ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എട്ട് തവണ തീയതി നീട്ടി നല്‍കിയിട്ടും 17 കോടിയിലേറെ കാര്‍ഡുകള്‍ ഇനിയും ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.

4.വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ചെലവേറും
വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ഇനി ചെലവേറും. ബജറ്റിലെ നിര്‍ദേശമനുസരിച്ച് ഏപ്രല്‍ ഒന്നു മുതല്‍ വിദേശയാത്രകള്‍ ടി സി എസി(ഉറവിട നികുതി)ന്റെ പരിധിയിലാകും. ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് ശേഷം ടൂര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍ അന്തര്‍ദേശീയ യാത്രകള്‍ക്ക് അവരുടെ ഇടപാടുകാരില്‍ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം നികുതി ഉറവിടത്തില്‍ നിന്ന് ശേഖരിക്കണം. അതേസമയം പാന്‍ കാര്‍ഡില്ലാത്തവരാണെങ്കില്‍ ഇത് 10 ശതമാനമായിരിക്കും.

5.ബി എസ് 6 ചട്ടം
ഏപ്രില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍ക്കുന്ന എല്ലാ പുതിയ വാഹനങ്ങള്‍ക്കും ബി എസ് ചട്ടം ബാധകമാണ്. ഇതനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ എല്ലാ വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കളും പുതിയ ചട്ടത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ വാഹനങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബി എസ് 4 സ്‌റ്റേജ് വാഹനങ്ങളേക്കാള്‍ മലിനീകരണതോത് കുറവാണ് പുതിയ എഞ്ചിനുകള്‍ക്ക്. മലിനീകരണത്തോത് കുറച്ച് അന്തര്‍ദേശീയ നിലവാരത്തിലാക്കുകയാണ് ബി എസ് 6 ന്റെ ലക്ഷ്യം. 

6. ഇന്ധനവും മാറും
വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ബി എസ് 6 എഞ്ചിനുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നതോടെ ഇവയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനത്തിനും ആ മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നഗരങ്ങളില്‍ മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന അതിശുദ്ധ ഇന്ധനം ഏപ്രില്‍ ഒന്നോടെ രാജ്യത്ത്് എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമായി തുടങ്ങും.

Basic ICT Training for Primary Teachers 2020


2020-21 അധ്യയനവർഷത്തെ അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള അടിസ്ഥാന ഐസിടി പരിശീലനം മാര്‍ച്ച്‌ 18 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുകയാണ്.മാർച്ച് 18 മുതൽ 31 വരെ 5 ദിവസങ്ങളിലായിയാണ് പരിശീലനം നടത്തേണ്ടത്.രജിസ്ട്രേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ സമഗ്രയില്‍ എങ്ങനെ പൂര്‍ത്തിയാക്കാം,ഉത്തരവ്,പരിശീലനത്തിനാവശ്യമായറിസോഴ്സകൾ,പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുന്നു .
രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ‘സമഗ്ര‘ ഡിജിറ്റൽ വിഭവ പോർട്ടല്‍ വഴിനടത്തണം. https://samagra.kite.kerala.gov.in

Registrationനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം സ്കൂള്‍ ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ ലോഗിനിലാണ് (sampoorna User id & Password) ചെയ്യേണ്ടത്. സമ്പൂര്‍ണ്ണ എന്ന സ്ലൈഡര്‍ ബട്ടണ്‍ ഓണ്‍മോഡിലാണ് എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. പിന്നീട് Login എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക്ചെയ്യുക. തുറക്കുമ്പോള്‍ ലഭ്യമാകുന്ന ഹോം പേജില്‍ ICT Training എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താഴെ കാണുന്ന ജാലകംശ്രദ്ധിക്കുക.

പെന്‍ (PEN)  ഉണ്ടോ, ഏതാണ് പെന്‍ , എന്താണ് പേര്, നിയമനംഏത് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നു എന്നിവയാണ് രജിസ്റ്ററേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍. താഴെ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള ജാലകം ശ്രദ്ധിക്കുക.


വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ സേവ് ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തി എന്‍ട്രി പൂര്‍ത്തിയാക്കാം. ഈ വിധത്തില്‍ ഓരോ സ്കൂളുലേയും മുഴുവന്‍ പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകരുടേയും രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തണം.രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിശീലന ദിനങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ക്ക് തീരുമാനിക്കാം. 
ICT Training Registration Window - യില്‍ നിന്നും Date Set ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷന്‍ ഇപ്പോള്‍ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.  .ഇതനുസരിച്ച് അധ്യാപകരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതിനുശേഷം Date സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് മാര്‍ച്ച് 18 നും 31നും ഇടയിലുള്ള ഏത് 5 ദിവസങ്ങളും അധ്യാപകന് ട്രെയിനിംഗിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏതു തീയതി ആണ് എന്നതിന് പ്രസക്തിയില്ല. 5 ദിവസങ്ങളിലായുള്ള മൊഡ്യുള്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാല്‍ മതിയാകും
അറ്റന്റന്‍സ് കൊടുക്കുന്നതിനായി Menu  വിലെ Mark Attendance എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് DAY 1 സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഒരു അധ്യാപകന്‍ ഒന്നാം ദിവസത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അറ്റന്‍ഡ് ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ആയാള്‍ക്ക് DAY 1 അറ്റന്റന്‍സ് ടിക് മാര്‍ക്ക് കൊടുക്കാം. അധ്യാപകന്‍ അസൈന്‍മെന്റ് ചെയ്ത് പൂര്‍ത്തിയാക്കി HM ന് നല്കുി കഴിയുമ്പോള്‍ (പെന്‍ഡ്രൈവില്‍ Copy ചെയ്ത് ) Product Submitted എന്നതിന് ടിക് മാര്‍ക്ക് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ DAY 2, DAY 3 എന്നിവ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന മുറക്ക് അറ്റന്റന്‍സ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.
 എല്ലാ പ്രൈമറി സ്കുളുകളിലെയും (ഹൈസ്കൂളുകളോട് ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെ ) അദ്ധ്യാപക രജിസ്റ്ററേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്.എന്നാല്‍ പൊതുപരീക്ഷകളില്‍ ഡ്യൂട്ടിയുള്ള പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകരുടെപരിശീലന ബാച്ചുകള്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം പിന്നീട്ക്രമീകരിച്ചാല്‍ മതിയാകും.ടീച്ചര്‍മാര്‍ക്ക് അവരുടെ സമഗ്ര ലോഗിന്‍  ഉപയോഗിച്ച്  ഡാഷ് ബോര്‍ഡില്‍ എത്തിയാല്‍ ICT Training എന്ന ലിങ്കിലുടെ പരിശീലന മൊഡ്യൂളില്‍ എത്താവുന്നതാണ്.


SSLC Exam March 2020 Question Paper & Answer Key

Posting Question Papers and available answer notes for this year SSLC exam. The post will be updated as more answers become available...
Downloads
Biology  - Question Paper  |   Answer Key
Hindi  - Question Paper  |   Answer Key
English - Question Paper  |   Answer Key
Social Science - Question Paper  |   Answer Key
Malayalam -Question Paper |    Answer Key
Malayalam II Question Paper  |   Answer Key

How to Prepare Anticipatory Income Tax Statement?

2020-2021 വര്‍ഷത്തെ ആദായനികുതി മാര്‍ച്ച്‌ മാസത്തെ സാലറി മുതല്‍ തവണകളായി  പിടിച്ച് തുടങ്ങണം (Prepare Anticipatory Statement -Software Below Downloads Link) .ഈ വര്‍ഷം മുതല്‍ നികുതി കണക്കാക്കാന്‍ പുതിയ രീതി നിലവില്‍ വരുകയാണ് .ഒരാള്‍ക്ക് പഴയ രീതിയോ പുതിയ രീതിയോ സ്വീകരിക്കാം .കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു .

Deputation went to SSK Teachers to take a Part Salary in SPARK


SSKയിലേക്ക് Deputation ല്‍ പോയ അദ്ധ്യാപകരുടെ Deputation വിവരങ്ങള്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താല്‍ മാത്രമേ അവരുടെ പാര്‍ട്ട്‌  സാലറി പ്രോസസ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയു അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ..
Service Matters - Deputation - Relieving on Deputation  എന്ന മെനു എടുക്കുക. Deputation Details - എന്ന ഭാഗത്ത്  Deputation Period Years ,Months,  Date of Relieving എന്നിവ  നൽകി Deputed to Department എന്നത് Autonomous Bodies എന്നും District  എന്നത് Transit എന്നും, Deputed to Office എന്നത് Transit, Designation in Deputed Dept എന്നത് Co-Ordinator,Trainer etc.....  Deputation Order No ,Deputation Order Date എന്നിവ  നൽകി Confirm and Update data കൊടുത്ത് Part Salary Process ചെയ്യാവുന്നതാണ്..


 Click Here the image on large size

SSK യിലേക്ക് Deputation ല്‍പോയ അദ്ധ്യാപകരുടെ Service Book അവരുടെ   Parent School ല്‍ ആയത് കൊണ്ട് അവരുടെ  Increment , Grade ,Promotion  , മുതലായ കാര്യങ്ങള്‍ Parent School ല്‍ തന്നെയാണ് Pass ആക്കുന്നത്  പക്ഷേ Service Book ല്‍ Entry വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ആരുടേയും Electronic Service Book ആയ SPARK ല്‍ Entry  വരുത്താറില്ല. ഇത് മൂലം Deputation Period അവസാനിപ്പിച്ച് Parent School ല്‍ വരുന്ന അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ഒരു പാട് പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടാറുണ്ട്. ആയത് കൊണ്ട് Service Book ല്‍ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍  SPARK ല്‍ വരുത്തുവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം...

SSLC Exam 2020 :Circulars | Softwares | Instructions


Free Software for conducting Kerala SSLC Exams. This software  preparing the Seating Arrangement , Packing, Contingent Bill of SSLC Theory Examinations. It generates automatic Seating arrangement reports, Acquittance, Notice Board Preparations, Room label, Desk label, Packing slip,Attendance, Voucher and other forms.Software Prepared by Sri.Sajan Matthew.

 Registers to be maintained in Examination Centers

    1.Register for issue of Admission Tickets.
    2.Seating Arrangement Register
    3.Register of Question Paper packets received
    4.Watchman duty register
    5. Register for stock of Main book & Addl. Sheet.
    6.Register of Supervision work arrangement
    7.Register for issue of main book and question   papers
    8.Register of identification/attendance of pupils
   9.Register for opening, closing and sealing of the safe containing question paper
    10.Despatch Register of answer scripts
    11.Register of stamp account.
    12.Issue Register of Certificate.
    13.Register of examination report.
    14.Register of teachers deputed for Invigilation Duty
    15.Register of teachers deputed for valuation of answer scripts.

Income Tax for Pensioners

എല്ലാ പെൻഷനേഴ്സും ബാങ്ക് മാനേജർക്കോ സബ്ട്രഷറി ഓഫിസർക്കോ ഈ മാസം ആദായനികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് (Declaration) കൊടുത്താലേ മാർച്ച് ­­­മാസത്തിലെ പെൻഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ ജൂലൈ 31 ന് മുൻപ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുകയും വേണം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് (Declaration) കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. 
മൊത്തവരുമാനം (Total Income) 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണെങ്കിൽ ചട്ടം 87എ അനുസരിച്ച് പരമാവധി 12,500 രൂപ വരെ റിബേറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
മൊത്തവരുമാനം അതിൽ കൂടിയാൽ (കിഴിവുകൾ കുറച്ച ശേഷമുള്ള വരുമാനം) താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സ്ലാബുകൾ പ്രകാരമുള്ള ആദായനികുതി കണ്ടുപിടിച്ച് ടിഡിഎസ് കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് 2020 മാർച്ച് മാസത്തിലെ പെൻഷനിൽനിന്ന് ഈടാക്കാം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ട്രഷറി/ബാങ്ക്, ആദായനികുതി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

ഈ രീതിയിൽ നികുതി കണക്കുകൂട്ടി നാലു ശതമാനം സെസും കൂടി  ചേർത്താണ് മൊത്തം അടയ്ക്കേണ്ട നികുതി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. 

1.  ശമ്പള വരുമാനം.

2. ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം.

3. ബിസിനസ്/പ്രഫഷനിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം.

4. മൂലധന നേട്ടത്തിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം.

5. മറ്റു സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം.

പെൻഷൻ, ശമ്പളം എന്ന ശീർഷകത്തിലും ഫാമിലി  പെൻഷൻ മറ്റു സ്രോതസ്സുകളിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം എന്ന ശീർഷകത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തണം.

പെൻഷൻകാർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്‌ഷനായി (Standard Deduction) 50,000 രൂപ വരെ ആകെ പെൻഷനിൽ നിന്നു കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 

മെഡിക്കൽ അലവൻസിന് നികുതിബാധ്യത വരുന്നതാണ്. താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ (പരമാവധി രണ്ടു വീടു വരെ) നിർമാണത്തിന് എടുത്ത വായ്പയുടെ പലിശ പരമാവധി 2,00,000 രൂപ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കും ജീവിതപങ്കാളിക്കും കൂടി പരമാവധി (Joint Loan) 4,00,000 രൂപ വരെ ഈയിനത്തിൽ കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളിൽനിന്നോ കൂട്ടുകാരിൽനിന്നോ എടുത്ത വായ്പയുടെ പലിശ കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കു വേണ്ടി എടുത്ത വായ്പയുടെ പലിശയായി പരമാവധി 30,000 രൂപ വരെ  കുറയ്ക്കാം.   ട്രഷറി/പോസ്റ്റ് ഓഫിസ്/ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിച്ച പലിശ മറ്റു സ്രോതസ്സുകളിൽനിന്നുള്ള വരുമാനമായി  കാണിക്കണം. മൊത്തം പലിശ 40,000 രൂപയിൽ കൂടിയാൽ പോസ്റ്റ് ഓഫിസ്/ബാങ്ക്/കോ–ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ തുടങ്ങിയവ ടിഡിഎസ് (TDS) പിടിക്കും. 

മൊത്തം പലിശ 5,000 രൂപയിൽ കൂടിയാൽ ബാങ്കും ട്രഷറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ടിഡിഎസ് പിടിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം (Total Income) 5,00,000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ  15 എച്ച്/15 ജി   ഫോറം   ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്കു നൽകി  ടി‍ഡിഎസ് (TDS) ഒഴിവാക്കാം.

എൻപിഎസ് (NPS) ക്ലോസ് ചെയ്താൽ 60 ശതമാനം വരെ ആദായനികുതി വരുന്നതാണ്. നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ച അഞ്ചു ശീർഷകങ്ങളിലെയും വരുമാനം കൂട്ടി അതിൽനിന്ന് ചാപ്റ്റർ VIA അനുസരിച്ച് താഴെ ചേർക്കും പോലെയുള്ള കിഴിവുകൾ നടത്താം.
ഈ അഞ്ചു കൂട്ടർക്ക് പുതിയ ആദായനികുതി നിരക്ക് ഗുണകരമാകും
ഈ അഞ്ചു കൂട്ടർക്ക് പുതിയ ആദായനികുതി നിരക്ക് ഗുണകരമാകും

എ. ചട്ടം 80 സി.

ഒരാൾക്ക്, അയാൾക്കും ജീവിതപങ്കാളിക്കും മകനും മകൾക്കും േവണ്ടി അടച്ച എൽഐസി പ്രീമിയം പരമാവധി ഒന്നര ലക്ഷം രൂപവരെ കിഴിവായി കാണിക്കാം. ചട്ടം 80 സി പ്രകാരമുള്ള മറ്റു കിഴിവുകൾ താഴെ േചർക്കുന്നു.

∙ മക്കളുടെ ട്യൂഷൻ ഫീസ്.

∙ സീനിയർ സിറ്റിസൺ സമ്പാദ്യപദ്ധതിക്കനുസരിച്ചുള്ള നിക്ഷേപം.

∙ പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് ടേം ഡിപ്പോസിറ്റ്  –അഞ്ചു വർഷ ടേം  ഡിപ്പോസിറ്റ്.

∙ പിപിഎഫിലേക്കുള്ള അടവ്.

∙ ഭവനവായ്പാ മുതലിലേക്കുള്ള തിരിച്ചടവ്.

ബി. ചട്ടം 80 ‍ഡി (െസക്‌ഷൻ 80 ഡി).

∙ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടച്ചതിന് താഴെപ്പറയും പ്രകാരം കിഴിവ് കിട്ടുന്നതാണ്.

∙ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും (സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഉൾപ്പെടെ) പരമാവധി 50,000 രൂപ.

∙ രക്ഷാകർത്താക്കൾ (സീനിയർ സിറ്റിസൺ) പരമാവധി 50,000 രൂപ.

∙ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും (സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഉൾപ്പെടെ) പരമാവധി 75,000 രൂപ.

∙ സീനിയർ സിറ്റിസണായ നികുതി ദായകനും  രക്ഷാകർത്താക്കളും അടക്കം പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപ.

∙ കൂടാതെ സീനിയർ സിറ്റിസണിനു  ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്ക്  50,000 രൂപവരെ കിഴിവായി ലഭിക്കും 

∙ സീനിയർ സിറ്റിസൺസായ  രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ആശുപത്രിച്ചെലവുകൾക്കും  50,000 രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് .


TAX TiME- Whatsapp Broadcast
(i)Save the number 9495373360 in your mobile in the name of TAX TiME
(ii) Send a whatsapp message ADD-TT <Your Name> to TAX TiME  from your mobile. (eg: ADD Nihara )

TAX PLANNING

ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ആദായനികുതിദായകരെല്ലാം സംശയത്തിലായിരുന്നു.പഴയ സ്ലാബോ അതോ പുതിയ സ്ലാബോ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന്. ഇനി അത്തരം ആശങ്ക വേണ്ട. ഏതു സ്ലാബ് വേണമെന്നു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തന്നെ നിശ്ചയിക്കാം.രണ്ടു തരത്തിൽ കണക്കു കൂട്ടണമെന്നു മാത്രം. 

നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം. രണ്ടു  രീതിയിലുള്ള നിരക്കുകൾ  അനുസരിച്ചും  നൽകേണ്ട നികുതി കണക്കാക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അർഹമായ ഇളവുകളെല്ലാം പരിഗണിച്ചു പഴയ നിരക്കിൽ എത്ര നികുതി നൽകണം എന്നു നോക്കുക. രണ്ടാമതായി ആ ഇളവുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി പുതിയ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലും നികുതി ബാധ്യത കണക്കു കൂട്ടുക. ഇതിൽ ഏതിലാണോ കൂടുതൽ നികുതി എന്നു കണ്ടെത്തുക. എന്നിട്ട് അതൊഴിവാക്കി മറ്റേ രീതി സ്വീകരിക്കുക.
വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് മാറ്റാം
ഒരിക്കൽ പുതിയ നിരക്ക് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനികില്ല എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പ്രധാനമായും  നികുതിദായകളെ ആശങ്കയില്‍ ആഴ്ത്തിയത്. എന്നാലിപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷ നികുതി വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു, പുതിയ സ്ലാബ് സ്വീകരിച്ചാലും, ആവശ്യമെങ്കിൽ പിന്നീട്, അതായത് തുടർ വർഷങ്ങളിൽ  പഴയ നിരക്കിലേക്ക് മാറാം എന്ന്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇനി പുതിയതു വേണോ പഴയതു വേണോ എന്നു സംശയിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ലാഭം മാത്രം നോക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പിന്നീട് മറ്റേതാണു ലാഭമെന്നു വന്നാൽ അങ്ങോട്ട് മാറാം.
തിരുമാനം  2021  ജൂലൈയിൽ മതി
തീരുമാനം എടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനു സമയം കിട്ടുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം.  പുതിയ ബജറ്റ് നിർദേശം  2020 ഏപ്രിലിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെങ്കിലും ഏതു സ്ലാബു വേണമെന്ന തീരുമാനം  2021  ജൂലൈയിൽ എടുത്താൽ മതി. അതായത് റിട്ടേൺ കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം.
മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുള്ള ഇളവുകളെല്ലാം 2021 മാർച്ച് 31ന് കൃത്യമായി അറിയാം, മനക്കണക്കു കൂട്ടി വിഷമിക്കേണ്ട. അതനുസരിച്ചു രണ്ടു നിരക്കിലും കണക്കു കൂട്ടി  ഏതു സ്ലാബ് വേണമെന്നു തീരുമാനിക്കാം. ആവശ്യത്തിനു സമയമുണ്ട്.
കണക്കുകൂട്ടാൻ കാൽക്കുലേറ്ററും
ആദായനികുതി എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ തല പെരുക്കും. പിന്നയല്ലേ രണ്ടു തരത്തിൽ കണക്കു കൂട്ടുന്നത് എന്നു  ചിന്തിച്ചും ഇനി തല  പുണ്ണാക്കേണ്ട. ലഭ്യമായ ഇളവുകളും കിഴിവുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി  പഴയ രീതിയിലും അതൊന്നുമില്ലാതെ പുതിയ രീതിയിലും  ഉള്ള നികുതി തുക കണക്കാനുള്ള കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ആദായനികുതി വകുപ്പു തന്നെ തയ്യാറാക്കി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
60 നു താഴെ,60 മുതൽ 80 വരെയുള്ളവർ, 80 നു മുകളിൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു വിഭാഗകാർക്കു സ്വന്തം നികുതി ബാധ്യത ഇ കാൽക്കുലേറ്റർ വഴി  കണക്കാക്കാം.  ഒട്ടേറേ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ ഇത്തരം കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ  കണക്കുകൾക്ക് കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാം.

TAX TiME- Whatsapp Broadcast
(i)Save the number 9495373360 in your mobile in the name of TAX TiME
(ii) Send a whatsapp message ADD TT <Your Name> to TAX TiME  from your mobile. (eg: ADD Nihara )
 
antroid store
Computer Price List
 Telephone & School Code Directory
Mozilla Fiefox Download
java
google chrome

Email Subscription

Enter your email address:

GPF PIN Finder