Attention Please _
സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടിയും സംയുക്തമായി ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടത്തിയ സംസ്ഥാനതല ന്യൂമാറ്റ്‌സ് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു | Annual Examination Revised Schedule in Latest News| Spark News: The Pay Revision Arrear Processing module will not be available from 24th March 2017 to 9th April 2017 |
ghsmuttomblog.. Search for GOs in related websites here..

Government Employees Code of Conduct – Expression of opinion through media

Circular No.78/2017/P&ARD dated 31/01/2017 the Government issued instructions on expression of opinion through media by Government employees. As per this circular the Government restricted Government employees from expression of opinions through social media, television, radio etc. without permission of government. Download circular from below download link,
GOVERNMENT SERVANTS CONDUCT RULES 1960
The Government Servants’ Conduct Rules, 1960 came into existence in January 1960. This is issued as a statutory notification invoking the powers conferred under Article 309 of the Constitution. All the notifications issued under Article 309 of the Constitution are deemed to be issued under the Kerala Public Services Act, 1968 (Act 19 of 1968). This is the legal setting of the conduct rules.
1.1. Applicability
The Conduct Rules applies to all Government Servants under the rule making control of the Government of Kerala and some of the provisions do not apply to the Advocate General and other Advocates of the Government. It applies from the date of becoming a member of the service and continues its applicability during leave, suspension, joining time. In short, the applicability ceases only when the person ceases to be a member of the service by termination, resignation or super-annuation. (Rule 2 & 5)
1.2. Integrity and devotion to duty
Every Govt Servant shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty (Rule 3).
1.3. Hospitality
A Government Servant shall not accept unnecessary hospitality in the form of felicitation meetings, gifts, rewards, use of vehicles and social gatherings in their honor (Rule 6-10)
1.4. General Conduct
• They shall not collect money from the public except when authorized by government or on permission from government. (Rule 14) But as per GO (MS) 228/71 PD dated 9-8-71, the HOD can grant permission to staff to collect money from them to provide relief to the family of a deceased govt servant.
• The resignation of public functionaries or officials shall not be purchased. This is to avoid an attempt to bag that position for them. (Rule 15)
• Lending money and borrowing money are not permitted. This mainly applies to transactions with the general public and not with financial institutions or co-operatives organized by employees (Rule 16). Govt servant can avail loan from co-operative Society but the surety shall not be a Govt Servant subordinate to him (Rule 17)
For complete guide download pdf file from below download link.
DOWNLOADS
Circular No.78/2017/P&ARD dated 31/01/2017 the Government issued instructions on expression of opinion through media by Government employees
Govt Servants Conduct Rules 1960

By Transfer Appointment from HSA/UPSA/LPSA to HST/HSST(Junior )- Application invited

കേരളത്തിലെ ഗവണ്മെന്‍റ്  ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി  സ്കൂളുകളില്‍ വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ 01/12/2011 മുതല്‍ 31/12/2015 വരെ ഉണ്ടായ HST/HSST  ജൂനിയര്‍ ഒഴിവുകളിലേക്ക് 25% തസ്തിക മാറ്റത്തിനായി ഗവ. സ്കൂളിലെ  യോഗ്യരായ HSA/UPSA/LPSA അദ്ധ്യാപകരില്‍ നിന്നും  ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖേന അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു .കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും.
Downloads
By Transfer Appointment from HSA/UPSA/LPSA to HST/HSST(Junior )-Circular
By Transfer Appointment from HSA/UPSA/LPSA to HST/HSST(Junior )-Website
By transfer from HSA/UPSA/LPSA Application of HSST Jrs appointed through by transfer
By transfer NJD appointment HSST Jr Arabic
By transfer from HSA/ UPSA/LPSA -last date extended
Service Certificate (Model)

Anticipatory Income Tax Statement 2017-18

ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ആദായ നികുതി സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലി മിക്കവാറും എല്ലാവരും പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള നികുതി ആസൂത്രണത്തിന്റെ സമയമാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ നികുതി ആസൂത്രണം ചെയ്യാത്തവര്‍ക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായിക്കാണും. 2017-18 വര്‍ഷത്തില്‍ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന വരുമാനം മുന്‍കൂട്ടി കണക്കാക്കി അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടില്‍ ഒരു ഭാഗം മാര്‍ച്ച് മാസത്തിലെ ശമ്പളം മുതല്‍ പിടിച്ചു തുടങ്ങണം. അവസാന മാസങ്ങളില്‍ വലിയൊരു തുക നികുതിയിനത്തിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാന്‍ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. 2017 ഫെബ്രുവരിയിലെ യൂണിയന്‍ ബജറ്റില്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.ഇതെല്ലാം ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചാണ് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ വര്‍ഷത്തെ നികുതി നിരക്കിലെ പ്രധാന മാറ്റം രണ്ടര ലക്ഷത്തിനു മുകളില്‍ 5 ലക്ഷം വരെ വരുമാനമുള്ളവരുടെ നികുതി നിരക്ക് 10 ശതമാനം ആയിരുന്നത് 5 ശതമാനമായി കുറച്ചു എന്നതാണ്. 5 ലക്ഷത്തിനു മുകളില്‍ 10 ലക്ഷം  വരെയുള്ള വരുമാനത്തിന്  നികുതി 20 ശതമാനവും 10 ലക്ഷത്തിനു മുകളിലുള്ള വരുമാനത്തിന് നികുതി 30 ശതമാനവും പഴയത് പോലെ തുടരും.
മറ്റൊരു മാറ്റം നേരത്തെ 87 എ സെക്ഷന്‍ പ്രകാരം 5 ലക്ഷത്തിന് താഴെ വരുമാനമുള്ളവര്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന 5000 രൂപയുടെ റിബേറ്റ് 2500 രൂപയാക്കി കുറയ്ക്കുകയും കൂടാതെ ഇത് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വരുമാനത്തിന്‍റെ പരിധി 3.5 ലക്ഷമാക്കി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ വരുമാനം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ കിഴിവുകളും കഴി‍ഞ്ഞുള്ള വരുമാനമാണ്.

പലരും 3 ലക്ഷം വരെ നികുതിയില്ല എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പുലര്‍ത്തി വരുന്നു. ഇത് തെറ്റാണ് 2.5 ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ വരുമാനം വരികയാണെങ്കില്‍ നികുതി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ 3 ലക്ഷമാണ് വരുമാനമെങ്കില്‍ 2.5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള 50000 രൂപയ്ക്ക് 5 ശതമാനം നിരക്കില്‍ 2500 രൂപ നികുതി വരുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ 3.5 ലക്ഷത്തില്‍ താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് 2500 രൂപ റിബേറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നികുതി അടക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. എന്നാല്‍ 4 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുണ്ടെങ്കില്‍ 3 ലക്ഷം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന 1 ലക്ഷത്തിന് നികുതി അടച്ചാല്‍ മതിയാകില്ല. 2.5 ലക്ഷം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന 1.5 ലക്ഷത്തിന് 5 ശതമാനം നിരക്കില്‍ നികുതി അടക്കേണ്ടി വരും.
നമുക്ക് ഈ വര്‍ഷം ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന എല്ലാ വരുമാനങ്ങളും കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. 2014 ലെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്ന ശമ്പള കുടിശ്ശികയുടെ രണ്ട് ഗഡു ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ നമുക്ക് ലഭിക്കാനുണ്ട്. ഇത് സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ഒരു തുകയായിരിക്കും. ഇത് കണക്കിലെടുത്തില്ല എങ്കില്‍ നമ്മുടെ ആസൂത്രണങ്ങള്‍ എല്ലാം തെറ്റാനിടയുണ്ട് .
Download
1.Anticipatory Income Statement prepared by sudheer kumar TK
2.Anticipatory Income Statement prepared by Alrahiman
3.Anticipatory Income Statement prepared by Babu Vadukkumchery
4.Anticipatory Income Statement prepared by Krishnadas NP
5.Circular From Finance Department
6.Tax Calendar

Progress Report Creator (LP.UP.HS&HSS)

പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ  അദ്ധ്യാപകർക്ക്  ധാരാളം സമയം  വേണ്ടി  വരുന്നു. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിലും  വേഗത്തിലും  നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ   സാധിക്കും ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ  T K സുധീർ കുമാർ ,അജിത് . P P എന്നിവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
The Progress Report Creator Software automatically generates Progress report, CE report ,Class PTA report and gives consolidated reports of score after each term exam , and can be kept as a record (Mark Register). It also simplifies the process of tracking the students' progress .

DOWNLOADS
LD

Pay Revision 2014- Arrear Processing Updated in SPARK

Pay revision arrear(7/2014 to 1/2016) of employees has been updated  in  SPARK  for processing vide G. O. (P) No. 7/16/Fin dated 20thJanuary 2016. Employees will be entitled to draw arrears on account of pay revision in four instalment, each at 25% of the arrears, in cash on 1/4/2017, 1/10/2017, 1/04/2018 and01/10/2018 respectively along with the interest on the arrears not drawn as on the above dates at the rate of interest admissible on their Provident Fund(Rate of interest is calculated based on GO (P) No.  11/2017/FIN dated  30/1/2017.
Checklist to be verified before processing these Pay revision arrears;
1.Service History should be updated correctly.
2.Drawn statement for the pay revision period should be  there in SPARK(7/2014 To 1/2016)
3.If the employee is on Deputation , the drawn details needs to be  updated in SPARK.

Pay revision Arrear Processing
Salary Matters -> Pay Revision 2014 -> Pay Revision Arrear->Pay Revision Arrear Processing
Salary Matters -> Pay Revision 2014 -> Pay Revision Arrear Retired/Deceased
(There are 3 separate windows for processing Pay revision arrears, ie Regular, Retired; Deceased pay revision arrear processing options, in order to process Regular, Retired & Deceased cases respectively)

ബില്‍ കാണാന്‍
Salary Matters -> Pay Revision 2014 -> Pay Revision Arrear->Pay Revision Arrear Billഎന്ന മെനു വഴി ബില്‍ കാണാം. ബില്‍  സെലകറ്റ് ചെയ്താല്‍
Outer bill (1st installment)   
Inner Bill   
Schedule (1st installment)
എന്നി മൂന്ന്  Description കാണാം ഇവ മൂന്നും Draft രീതിയിലായിരിക്കും . ഈ ബില്ലുകള്‍ ശരിയായി കാണാന്‍ -Accounts -> Bills -> Make Bill from Payroll എടുത്തുSelect Bill    ,Bill  Type    ,Head Account  എന്നിവ ശരിയായി നല്‍കി Make Bill നല്‍ക്കുക .അപ്പോള്‍ Generate Outer Bill ,Generate Schedule എന്നീ രണ്ടു മെനു കാണാം ഇതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ outer bill ,schedule എന്നിവ കാണാം

തുടര്‍ന്നു വീണ്ടും Salary Matters -> Pay Revision 2014 -> Pay Revision Arrear->Pay Revision Arrear Billഎന്ന മെനു വഴി ബില്‍ കാണാം. ബില്‍  സെലകറ്റ് ചെയ്താല്‍ ശരിയായ ബില്‍ ലഭിക്കും.ബില്‍ OK എങ്കില്‍ ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. (ഇ-സമിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ബില്‍ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്യാന്‍ Accounts->Bills>Cancel Bill ->Salary Matters->Pay Revision2014->Pay Revision Arrear ->Cancel Pay Revision എന്ന ഓപ്ഷന്‍ വഴി ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്യാം.
ഈ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസതുത കാലയളവിലെ ജീവനക്കാരുടെ Salary Details,Service History സ്പാര്‍ക്കില്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. സ്പാര്‍ക്കിലൂടെയല്ലാതെ ശമ്പളം വാങ്ങിയ RMSA സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകര്‍, ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവര്‍ എന്നിവരുടെ ഈ കാലയളവിലെ ശമ്പള വിവരങ്ങള്‍ SPARKലെ Salary Matters -> Manualy Drawn എന്ന ഓപ്ഷന്‍ വഴി ഇക്കാലയളവിലെ ശമ്പളം , അരിയറുകള്‍ ലീവ് സറണ്ടര്‍ എന്നിവ സ്പാര്‍ക്കില്‍  ഉള്‍പ്പെടുത്തണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മുന്‍കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും ബില്ലുകള്‍ Encashment Details  അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ അവയും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.Spark ൽ E-Submission Updation വന്നത് കൊണ്ട്.DDO ക്ക് നേരിട്ട് Encashment Update ചെയ്യുവാൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കില്ല അതു കൊണ്ട്  നിങ്ങളുടെ ട്രഷറിക്ക്(concerned treasury) ഒരു പേമെന്‍റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍ക്കുക ,അതില്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന  വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം .
*Bill Number:
*Bill Gross:
*Bill Net :
*SPARK Code:
Downloads
Pay Revision 2014 Arrear Module (Help File)
Pay Revision Arrear Calculation (post)
SPARK LOGIN | SPARK Logout

Guidelines for payment of Pay Revision arrears to Employees Working in Local Self Government Institutions

26/03/2017 : Pay Revision 2014 – Interest rate on pay revision arrears : As per Government Order G.O(P) No.40/2017/Fin dated 22/03/2017 the Government ordered that the arrears on account of pay revision will carry interest at the rate of 8%. For more details download order from below download link,
23/03/2017 : Guidelines for payment of Pay Revision arrears to Employees Working in Local Self Government Institutions : As per Circular No.16/2017/Fin dated 22/03/2017 Finance Department issued Guidelines for payment of Pay Revision arrears to Employees Working in Local Self Government Institutions.
Download Circular from below download link


TA FINAL CLAIM (TOUR) PREPARATION IN SPARK

ടൂർ. റ്റി. എ. ബില്‍ സ്പാർക്കിൽ  എങ്ങനെ  ചെയ്യാം ആദ്യം BiMS ൽ ലോഗിൻ ചെയ്തുAllotment എന്നതിൽ View Allotment നോക്കുക. അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന Allotment അനുസരിച്ചു സ്പാർക്കിൽ ബിൽ  തയ്യാറാക്കാം.
BiMS Login Details
Website: www.treasury.kerala.gov.in/bims
User Code: 10 digit DDO Code
Password: 10 digit DDO Code +admin@123
Role: DDO or DDO Admin
റോള്‍ സാധാരണഗതിയില്‍ DDO Admin സെലക്ട് ചെയ്താല്‍ മതി

BiMS കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ പേജ് നോക്കുക
സ്പാർക്കിൽ Accounts എന്ന മെനുവിൽ  Claim Entry എടുക്കുക(Relive/Retire ചെയ്തവരുടെ Claim Entry നടത്താന്‍-Accounts >Claim Entry (Relived/Retired Employees ഉപയോഗിക്കുക)  Department ,Office ,Name of Treasury ,Nature of Claim ,DDO Code ,Period of Bill  എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൽNature of Claim എന്നത്    TA Final Claim (Tour) BiMS ൽ വന്നിരിക്കുന്ന Head of Account തന്നെ ഇവിടെത്തെ  Expenditure Head of Account ആയി Select ചെയ്യുക(Head of Account മാറ്റം വരുത്താൻ Accounts > Initilisation >Head Account എന്ന മെനുവിൽ കഴിയും)  Salary Head of Account ,Mode of Payment (BANK) എന്നിവയും   നൽകുക.
'Click on the image to view larger'

ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് അലവൻസ്  ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചു Employee യെ select ചെയ്യാം Month of journey(ഏതു  മാസം  മുതലാണോ ക്ലൈം  ലഭിക്കേണ്ടത്  ആ മാസം മുതല്‍ തുടര്‍ച്ചയായി എന്‍ട്രി നടത്തുക ആ സമയത്തെ Basic Pay അനുസരിച്ച് TA നോട്ട്  തയ്യാറാക്കണം) ,  Year of journey ,  Month of claim    Year of claim  എന്നിവ നൽകുക -  less advance    Refund Amount    Refund Date    Refund challan no എന്നി ബോക്സുകള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ബാധകമെങ്കില്‍ ആ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍ക്കുക( ബാധകമല്ലെങ്കില്‍ ഒന്നും  നൽകേണ്ടതില്ല )  Sanction order No.   Sanction order Date -BiMS  ൽ നോക്കി ചെയ്യാം .
Allotment Details (BiMS)
Allotment മെനുവില്‍  View Allotment ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ അലോട്‌മെന്റ് സെര്‍ച്ച് ചെയ്യാം. Financial Year, DDO Code ഇവ ശരിയാണെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷം List എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ അലോട്‌മെന്റ് ആയി ലഭിച്ച തുക കാണാന്‍ കഴിയും.അതില്‍ Allotted Amount നീലനിറത്തില്‍ കാണുന്നുണ്ടാകും. അതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ GO നമ്പര്‍, GO തീയതി, ഓര്‍ഡര്‍ നമ്പര്‍, തുക, അലോക്കേഷന്‍ തീയതി എന്നിവ കാണാന്‍ കഴിയും.
Amount Payable എന്നതിൽ Amount നൽകി  Insert ചെയ്തു(ഏതു  മാസം  മുതലാണോ ക്ലൈം  ലഭിക്കേണ്ടത്  ആ മാസം മുതല്‍ തുടര്‍ച്ചയായി എന്‍ട്രി നടത്തണം)Submit കൊടുക്കുക.
തുടർന്ന് Claim Approval  എടുത്തു  Claim സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ  Balance Available എന്നത്  മൈനസ് ആയി കാണുകയും  Approve എന്ന ബട്ടൺ Select ചെയ്യാന്‍ പറ്റാതയും വന്നാല്‍..

Accounts > Initilisation >Head Account ഇതിൽ Expenditure Head of Account  കണ്ടെത്തി Edit നൽകി BE (Budget Estimate) എന്നതിൽ Total Amount കൊടുത്തു Update  ചെയ്യുക .


ഇനി Claim Approval  എടുത്താൽ Amount ശരിയായി വരുകയും ബിൽ Approve ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

തുടർന്ന്  Accounts >Bills >Make Bill from Approved Claims എടുത്തു Department ,Office, DDO Code ,Nature of Claim [TA Final Claim (Tour)] എന്നിവ കൊടുത്തു ബില്‍ select ചെയ്യുക.
Make Bill നല്‍കി ബില്‍ പ്രിന്‍റ് എടുക്കാം.ബില്‍ ശരിയെങ്കില്‍ e-Submit ചെയ്യാം
ബില്‍ പ്രിന്‍റ്  വിണ്ടും എടുക്കാനും ,Bank Statement ലഭിക്കാനും -Accounts >Bills >View Prepared Contingent Claims എന്ന മെനു സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
തെറ്റായ ബില്‍ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്യാന്‍: ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ബില്ലുകള്‍ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്യാന്‍ ട്രെഷറിയിലെ സാധിക്കൂ .ട്രെഷറിയില്‍ നിന്നും ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്ത ബില്‍ Account >Bills>Cancel Bill വഴി ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്യാം തുടര്‍ന്ന് Accounts > Claim Approval എടുത്തു Reject നല്‍കുക, ശേഷം Accounts >Claim Entry എടുത്തു ബില്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക.(Bill ,Bank Statement ,Tour TA Note (Format TR-51/TR-56 ഇത് മാനുവലായി തയ്യാറാക്കണം) എന്നിവ ഒന്നിച്ചു വേണം ട്രഷറിയില്‍ നല്‍കാന്‍ )
Travelling Allowance Rate
Classification of Officers:-For the purpose of travelling allowance, Officers are classified into the following four grades.
Grade I All Officers who draw an actual basic pay of Rs.50400 and above and Heads of Departments, Private Secretary to Ministers and All India Service Officers irrespective of the Pay drawn by them.(Allowance –Rs.400/-)
Grade II (a) Officers with actual basic pay of Rs.42500 and above, but below Rs.50400.(Allowance –Rs.320/-)
Grade II (b) Officers with actual basic pay of Rs.27800 and above, but below Rs.42500. Non gazetted Officers, other Last Grade Servants when they accompany the Governor and Ministers will be treated as Grade II (b) .(Allowance –Rs.320/-)
Grade III Officers with actual basic pay of Rs.18000 and above, but below Rs.27800.(Allowance –Rs.250/-)
Grade IV Officers with actual basic pay below Rs.18000.(Allowance –Rs.250/-)
Note: For this purpose, basic pay includes Personal Pay.

Downloads
BiMS Help Post
Preparing Salary Bill of Daily Wages Staff
TR 59 C Bill Preparation in SPARK
BiMS Portal
Revision of Pay&Allowance (page-18,19) Order
TR 56 Bill Form(PDF) | Excel Format

OLD POSTS

Bill Prepartion in Bims (TR59E)

BiMS യൂസര്‍നെയിമും പാസ് വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. ഇവിടെ യൂസര്‍നെയിം 10 അക്ക ഡി.ഡി.ഒ കോഡും പാസ് വേഡ് 10digit ഡിഡി.ഒ കോഡ്+admin@123 ഉം ആയിരിക്കും. റോള്‍ സാധാരണഗതിയില്‍ DDO Admin സെലക്ട് ചെയ്താല്‍ മതി. ലോഗിന്‍ റോള്‍ ഡി.ഡി.ഒ ആയി ലോഗിന്‍ ചെയ്താല്‍ ബില്‍ പ്രൊസസ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമെങ്കിലും ബില്‍ അപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കില്‍ ഡി.ഡി.ഒ അഡ്മിന്‍ (DDO Admin)വഴി ലോഗിന്‍ ചെയ്താല്‍ മാത്രമേ സാധിക്കൂ.
ലോഗിന്‍ ചെയ്ത ശേഷം ഇടതുവശത്തെ മെനുവില്‍ Allotment മെനുവില്‍ വരിക. View Allotment ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ അലോട്‌മെന്റ് സെര്‍ച്ച് ചെയ്യാം. Financial Year, DDO Code ഇവ ശരിയാണെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷം List എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ അലോട്‌മെന്റ് ആയി ലഭിച്ച തുക കാണാന്‍ കഴിയുംഅതില്‍ Allotted Amount നീലനിറത്തില്‍ കാണുന്നുണ്ടാകും. അതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ GO നമ്പര്‍, GO തീയതി, ഓര്‍ഡര്‍ നമ്പര്‍, തുക, അലോക്കേഷന്‍ തീയതി എന്നിവ കാണാന്‍ കഴിയും. ഇവ മറ്റൊരിടത്ത് എന്റര്‍ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതു കൊണ്ട്, ഇവ എഴുതിവെക്കുക.തുക അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചാല്‍ ഇനി ബില്‍ തയ്യാറാക്കാം. ബില്‍ മെനുവില്‍ നിന്നും ബില്‍ എന്‍ട്രിയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Nature of Claim, Detailed Head എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടര്‍ന്ന് SCO, Expenditure Head of Account, Type of Bill, Advance Taken എന്നിവ നല്‍കുക. ഇതോടെ SCO (Sub controlling Officer) Deputy Director of Fisheries ആയും Expenditure Head of Account ഉം തനിയേ ചുവടെ ആക്ടീവായി വന്നിട്ടുണ്ടാകും. അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുകയായതിനാല്‍ Type of Bill എന്നത് Settlement ഉം Advance Taken എന്നത് No ഉം നല്‍കി Save ചെയ്യുക.(ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷ പോലെയുള്ള ചില ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് Advance Taken ഉപയോഗിക്കാം ) ഉടന്‍ ചുവടെ Claim Details എന്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടും. ഇവിടെ From Date, To Date, Description, Sanction Order No, Sanction Order Date, Amount, Upload എന്നിവയുണ്ടാകും. ഈ വിവരങ്ങള്‍ Allotted Amount എന്ന ഘട്ടത്തില്‍ വച്ച് നിങ്ങള്‍ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്.
സേവ് ചെയ്യുന്നതോടെ ചുവടെ ഡിഡക്ഷന്‍ ഡീട്ടെയ്‌സ് നല്‍കാനാവശ്യപ്പെടും. അനുവദിച്ച തുകയില്‍ എന്തെങ്കിലും കിഴിക്കാനുണ്ടെങ്കില്‍ അവ Deduction Details ല്‍ അവ ചേര്‍ക്കുക. ഇല്ലെങ്കില്‍ Skip ചെയ്യുക. ഇതോടെ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമുക്ക് പണം ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നു ചേര്‍ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്.ഡിഡക്ഷന്‍ ഡീറ്റെയില്‍സില്‍ വിവരങ്ങള്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കില്‍ അത് നല്‍കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത ശേഷം ചുവടെ Beneficiary Details എന്ന ഭാഗം വിസിബിള്‍ ആകും. ഈ ഭാഗം കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ അതിനര്‍ത്ഥം മുകളില്‍ ഉള്ള Claim details, Deduction details എന്നീ ഘട്ടങ്ങളില്‍ എവിടെ വച്ചോ പൂര്‍ത്തിയാക്കാതെ കൃത്യമായ രീതിയില്‍ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ്. എങ്കില്‍ Bill-Edit Bill ല്‍ ചെന്ന് ഈ പേജിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം. ഇവിടെ Deduction details എന്റര്‍ ചെയ്ത ശേഷമോ ഒന്നും എന്റര്‍ ചെയ്യാനില്ലെങ്കില്‍ സ്കിപ് ചെയ്ത ശേഷമോ Beneficiary details ലേക്ക് എത്താം. ഈ ഭാഗം ദൃശ്യമാകുമ്പോള്‍ അതില്‍ അനുവദിച്ച പണം ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബെനിഫിഷ്യറി അക്കൗണ്ട് ചേര്‍ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.ഡിഡിഒയുടെ അഥവാ അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ പേര്, ഡി.ഡി.ഒയുടെ അല്ലെങ്കില്‍ ആര്‍ക്കാണോ പണം ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍, ബാങ്കിന്റെ പേര്, ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്. അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍, തുക, എന്ത് ആവശ്യത്തിലേക്ക് എന്നിവ കൃത്യമായി നല്‍കി സേവ് ചെയ്യുക.ഇതോടെ ബില്‍ പ്രിപ്പറേഷന്‍ കഴിഞ്ഞു. ഇനി തയ്യാറാക്കിയ ബില്ല് കാണുന്നതിനായി Bill Approval തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇവിടെ വലതു വശത്ത് PDF എന്നു കാണാം. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയ ബില്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌തെടുക്കാം. ബില്ലിന്റെ ഇടതുമുകളില്‍ തുക (Below Rs....) കൃത്യമായി വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നും Claim Details ടേബിള്‍, അതിനു ചുവടെയുള്ള Mode of Payment, Account Number, Payees Particulars എന്നിവ ശരിയാണെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുക. ശരിയാണെങ്കില്‍ Actions ന് താഴെയുള്ള GO ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Bill Approve ചെയ്യാം തുറന്നു വരുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ അപ്രൂവല്‍ തീയതി നല്‍കി Approval നല്‍കാം. വിവരം തെറ്റാണെങ്കില്‍ കാരണമെഴുതി Reject ചെയ്യാം.
ബില്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ Bill മെനുവിലെ Edti Bill ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറന്നു വരുന്ന പേജില്‍ വച്ച് ബില്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും സാധി ക്കും Approve ചെയ്തതിനു ശേഷം ബില്‍ പ്രിന്റെടുക്കുക. ഇല്ലെങ്കില്‍ ലഭിക്കുന്നത് Draft എന്ന് വലതു മുകളില്‍ എഴുതിയ ബില്ലായിരിക്കും.
ഈ ജോലികളെല്ലാം പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ ബില്‍ മെനുവിലെ E-Submit വഴി ട്രഷറിയിലേക്ക് ഇ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായി വലതു വശതു വശത്തെ e-submit എന്ന ബട്ടണ്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് .

Cancel Bill (ഇ-സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ബില്ലുകള്‍ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്യാന്‍ ട്രെഷറിയിലെ സാധിക്കു..)
Approval > Bill Approval >Click Out box>Click GO Button >Click Restore Button >Click approval Button(inbox) >Click GO  Button>Active Reject Bill   Buble ( Enter Remarks) >SAVE >Bill Edit >Edit Bill Correctly..
BiMS Login Details
Website: www.treasury.kerala.gov.in/bims
User Code: 10 digit DDO Code
Password: 10 digit DDO Code +admin@123
Role: DDO or DDO Admin
BiMS-Surrender by DDO- Help File
ബിംസില്‍ വന്ന ആലോട്മെന്റില്‍ ബാക്കിയായി വന്ന തുക എങ്ങനെ തിരികെ നല്‍കാം(Login Only DDO Admin) Surrender>Surrender by DDO>Select CCO&SCO>Select Major Head &View>Select Row and click go button>Enter Order Number,Surrender Amount& Remarks and click Surrender button.STEP-2   Approval > Surrender by DDO >Select SCO &DDO >Select Financial Year >Select Major Head (പൂര്‍ണ്ണമായി നല്‍കുക ) > Click View  button>

Head of Accounts - DDO Surrender എന്നതില്‍  ശരിയായ Head of Account ന് ചേര്‍ന്നുള്ള ബട്ടണ്‍ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുക GO ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ Approve ചെയ്യാനുള്ള button  കാണാം തുടർന്ന് Approve നൽകുക.
Downloads
Surrender by DDO Help File
  

 

 
 
antroid store
Computer Price List
 Telephone & School Code Directory
Mozilla Fiefox Download
Gurumudra Emblem
google chrome

Email Subscription

Enter your email address:

GPF PIN Finder